Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Z miłości do książki. Archiwistyka i bibliotekoznawstwo

 

Tekst: Dagmara Batko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest kościelną uczelnią katolicką, prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: teologicznym, filozoficznym, nauk społecznych, prawa kanonicznego, historii i dziedzictwa kulturowego. Jest to jeden z nielicznych na świecie i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytet papieski [1]. Student Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzymuje nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale także ma możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności [2].

Wśród oferty dydaktycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie znajdują się, nie tylko studia licencjackie i magisterskie, doktoranckie, ale również podyplomowe, które skierowane są do osób legitymujących się tytułem magistra, bądź absolwentów studiów licencjackich. Po ich zakończeniu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe kończą się egzaminem albo obroną pracy dyplomowej. Kształcenie tego typu stanowi możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia, bądź uzupełnienia wiedzy w danej dziedzinie.

Jednym z kierunków kształcenia podyplomowego na UPJPII są studia z archiwistyki i bibliotekoznawstwa. Studia te trwają 2 lata (cztery semestry – 452 godziny), podczas których studenci uczęszczają zarówno na zajęcia o charakterze teoretycznym (282 godziny), jak i praktycznym (170 godzin). Są one skierowane w szczególności dla osób, które posiadają wykształcenie humanistyczne, historyków oraz nauczycieli. O przyjęcie starać się mogą osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie co najmniej pierwszego stopnia (licencjat). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc na danym roku wynosi od 15 (próg dolny) do 20 osób (próg górny). Zajęcia odbywają się co tydzień w sobotę w godzinach między 9.00 a 17.00. O godzinie 13.00 przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa. Opłata za semestr kształcenia wynosi 1000 zł (za cały tok studiów – 4000 zł). Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistów w zakresie archiwistyki i bibliotekoznawstwa.

Największy nacisk położony został na archiwistykę kościelną, co wiąże się ze wzrastającymi potrzebami kadrowymi w tym zakresie. Podczas zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnego typu, dzięki uczestnictwu w takich zajęciach jak, na przykład: archiwistyka, archiwum zakładowe, dzieje archiwów kościelnych, kancelarie biskupie i zakonne, informatyka archiwalna, metodyka pracy archiwalnej, rozwój form kancelaryjnych. Spory nacisk położony został również na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów, bibliotek oraz kwestie odnoszące się do ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Wśród przedmiotów z zakresu bibliotekoznawstwa wyróżnić można między innymi: zarys historii książki, wiedza o książce współczesnej, dzieje bibliotek, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem, biblioteki cyfrowe, organizacja i zarządzanie biblioteką współczesną. Zajęcia wiążące się ściśle z tematyką studiów zostały poszerzone o przedmioty o charakterze uzupełniającym, takie jak na przykład: paleografia, neografia, edytorstwo źródeł, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. W drugim roku studiów podyplomowych studenci uczęszczają również na seminarium dyplomowe, podczas którego przygotowują się do napisania pracy dyplomowej, której obrona ma miejsce na zakończenie studiów (analogicznie jak w przypadku studiów licencjackich, czy magisterskich).

Ukończenie omawianego kierunku studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Ponadto wiedza uzyskana podczas całego toku kształcenia umożliwia absolwentom podjęcie pracy w kancelariach, jak również we wszystkich typach bibliotek [3].

 


[1] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, [online] http://tinyurl.com/l4y4bx6 (dostęp: październik 2016).
[2] Por. [online] http://tinyurl.com/m53jm8w (dostęp: październik 2016).
[3] Por. Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (2016/17), [online] http://tinyurl.com/mx28hhd (dostęp: październik 2016).

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021