Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Znaczenie i misja Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

 

Tekst: Julia Żaba

Kraków to najbardziej malownicze miasto w Polsce. Historyczne budynki, fascynujące zabytki, romantyczny park i przede wszystkim ludzie. Zabiegani, ale uśmiechnięci, w większości dopiero rozpoczynający swoje dorosłe życie. Bo Kraków to prawdziwe miasto studentów – ulice przepełnione młodymi osobami, z otwartymi umysłami, nieograniczoną wyobraźnią i mnóstwem planów na przyszłość. Nie bez przyczyny tak wielu licealistów decyduje się kontynuować naukę właśnie w Krakowie – pierwsza polska uczelnia została otwarta w stolicy małopolski za sprawą ostatniego rządzącego Piasta – króla Kazimierza Wielkiego. Była to Akademia Krakowska, znana teraz jako Uniwersytet Jagielloński. To właśnie z tej uczelni wywodzi się inny uniwersytet, którego patronem jest Papież Polak – Jan Paweł II. Oprócz wciąż zwiększającego się prestiżu wśród kadry akademickiej, a także doskonałych warunków kształcenia, podczas studiów uczniowie mogą doświadczyć, jak niezwykłe znaczenia posiada uczelnia dla miasta, a także stać się uczestnikami swoistej misji, która miała swoje początki już w XIV w.

Na przełomie XIV/XV wieku Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej stał się jednym z najważniejszych wydziałów krakowskich uczelni i utrzymywał swoją pozycję jeszcze przez wiele stuleci. W czasie II wojny światowej wielu profesorów, którzy tam nauczali, byli więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Tuż po wielkiej wojnie, w 1954 roku Wydział Teologiczny został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz już pięć lat później Stolica Apostolska wydała dekret mówiący, że: Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską [1]. W 1974 roku kardynał Karol Wojtyła przyczynił się do przyznania Wydziałowi zaszczytnego tytułu Papieskiego, a siedem lat po tym wydarzeniu, już jako Jan Paweł II, wydał motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego powstała Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie z trzema wydziałami: teologicznym, filozoficznym oraz historii Kościoła. Jednak data 19 czerwca 2009 roku jest przełomową dla tej uczelni: wtedy papież Benedykt XVI, pragnąc uhonorować swojego poprzednika, podniósł Akademię do godności Uniwersytetu Jana Pawła II.

Misja, jaką niesie ze sobą Uniwersytet jest jasno przedstawiona w Dekrecie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej z 19 czerwca 2009 roku. Papież Emeryt nadając uczelni tytuł Uniwersytetu podkreślił, że zabieg ten ma na celu rozwijanie nauk kościelnych, „postanawiając, aby jego organizacja w pełni i w sposób wierny odpowiadała normom kościelnym, przede wszystkim Konstytucji Apostolskiej Sapientia christiana i dołączonym do niej Rozporządzeniom, przyznając i nadając mu prawa oraz obowiązki, które zgodnie z prawodawstwem kanonicznym przysługują uniwersytetom kościelnym prawnie erygowanym, z zachowaniem innych zasad prawnych, które powinny być przestrzegane, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.” [2] Oznacza to, że od tamtej pory UPJPII dołączył do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich. Stowarzyszenie to ma przede wszystkim na celu przyczynianie się do rozwoju wiedzy, kierując się zasadami wiary oraz Ewangelią, a także budowę sprawiedliwego i wrażliwego na ludzką krzywdę świata. Tym samym federacja obrała misję przyczynienia się do rozwoju katolickiego szkolnictwa wyższego, zwracając szczególną uwagę na charakter religijny uczelni. Obrane cele mają zostać spełnione przez wspólną pracę wszystkich członkowskich uniwersytetów. Podczas spotkania w 2009 roku przedstawiciele uczelni katolickich z całego świata poruszyli temat: „Uczelnia katolicka w społeczeństwie postmodernistycznym. Ex Corde Ecclesiae wobec wyzwań XXI wieku”. Problem ten do tej pory przewodniczy jako główna misja wszystkich zrzeszonych uniwersytetów. Właśnie podczas tej audiencji, papież Benedykt XVI nawiązał w swoim przemówieniu do konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Sapientia christiana o uczelniach katolickich, naciskając na jeden z głównych celów uniwersytetów katolickich: propagowanie nowej syntezy humanistycznej, która została już wspomniana w najważniejszych celach FIUC.

Znaczenie Uniwersytetu Jana Pawła II dla studentów jest ogromne – jako uczelnia wywodząca się z najstarszej Akademii w Polsce niesie za sobą nie tylko ciekawą historię, ale i pożądany prestiż, zagwarantowaną renomę. Dziś to jedna z najdynamiczniej rozwijających się uczelni, która zawiera sześć wydziałów: Teologiczny, Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego oraz Teologicznego i wciąż otwiera nowe, dostosowując się do wymogów i potrzeb prężnie rozwijającego się świata XXI wieku. Studenci mają do wybory takie kierunki studiów jak: teologia, turystyka religijna, filozofia, historia, turystyka historyczna, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia historyczno-społeczne, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie, praca socjalna, muzyka kościelna. Ponadto, uczelnia prowadzi studia podyplomowe oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czas spędzony na studiach jest dla uczniów także szansą na rozwój nie tylko intelektualny, ale przede wszystkim duchowy. Dlatego zajęcia są prowadzone w małych grupach, dzięki czemu studenci mają szansę na pogłębienie wzajemnych kontaktów i bliższe poznanie z rówieśnikami, a także z wykładowcami. Głównym atutem tej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tradycji Kościoła katolickiego z nowoczesnym trybem studiowania. Uniwersytet ma w Krakowie ogromne znaczenie kulturowe: biblioteka uczelni zawiera pół miliona woluminów, 4600 czasopism, 8000 starych druków. Co więcej, UPJPII posiada własne profesjonalne studia radiowe (Radio Bonus) i telewizyjne (JP2 TV). Uniwersytet cieszy się coraz większą popularnością także dzięki stwarzaniu swoim podopiecznym możliwości wszechstronnego kształcenia, jak np. poprzez uczestnictwo w programie ERASMUS+.

Jan Paweł II mówił: Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Teraz to rektorzy Uniwersytetu Papieskiego potwierdzają słowa Świętego, spełniając jego wolę, jak i dostosowując się do zasad wiary: Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką jakość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z myślą naszego patrona św. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w rozwoju kultury i nauki. Jesteśmy przekonani, że Uniwersytet Papieski przyczynia się do zachowania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wiary –zaznacza rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.[3] Studenci decydujący się na kontynuację nauki po maturze właśnie w tej uczelni, cieszą się nie tylko dynamicznym rozwojem intelektualnym i poszerzaniem wiedzy oraz cennego doświadczenia – mogą wciąż na nowo odkrywać zasady i tajemnice wiary katolickiej, czynnie uczestniczyć w misji Kościoła. Jest to okazja do uwrażliwienia się na potrzeby innych, stawiania sobie nowych i bardziej wymagających celów, a przede wszystkim – stwarzania świata bardziej humanitarnego i sprawiedliwego, dzięki własnym mniejszym, bądź więks

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021