Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line)

 

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO,

oraz Katedra Filozofii Człowieka i Katedra Etyki,

Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI INTERDYSCYPLINARNEJ

(ON-LINE)

z cyklu „Człowiek w relacji do…”

Temat przewodni:

SOLIDARNOŚĆ,

która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021, w Krakowie (on-line).

 

sprawdź program konferencji

 

Cykl konferencji „Człowiek w relacji do…” powstał i jest kontynuowany w celu naukowego oraz interdyscyplinarnego namysłu nad kwestiami istoty i potencjału człowieczeństwa, oraz kwestią godności człowieka-osoby, jak i relacji międzyludzkich, międzyosobowych. Zarówno pod kątem teoretycznym (filozofia, teologia), jak i praktycznym (nauki społeczne – socjologia, psychologia, prawo, nauki kognitywne). U podstaw tego przedsięwzięcia stoi, nieoczywisty w świadomości jego organizatorów, współczesny brak odpowiedniej refleksji o rzeczach najistotniejszych we współczesnej przestrzeni cywilizacyjnej. Rozwojowi nauki oraz przemysłu i technologii, usprawniających funkcjonalność wielu dziedzin życia coraz większej ilości osób, towarzyszy ograniczenie i zniekształcenie myśli humanistycznej, zanik potrzeby zadawania niełatwych pytań o kondycję ludzką własną i społeczeństwa. Nie wspominając już kwestii czynnej pracy nad jej kształtem.

Dlaczego SOLIDARNOŚĆ? Idea solidarność jest względnie młoda. Pierwszy zapis tego pojęcia w słowniku datuje się na koniec XVIw., choć jako idea znaczeniowa zostało ono zapożyczone z prawa rzymskiego [in solidum]. Ruchy społeczne, przewroty gospodarcze i historyczne na przełomie XVIII/XIX wieku stanowiły fundament rozwoju idei solidarności. Pojęcie solidarności pochodzi z łaciny [soliditas – moc, gęstość; solidus – mocny, gęsty, trwały]. Z punktu widzenia fizyki wytrzymałość struktury nie zależy tylko od działających na nią sił zewnętrznych, ale również od działania sił wewnętrznych, tj. od geometrii danej struktury. Społeczeństwo solidarne charakteryzuje występująca w nim więź, pomiędzy jego członkami. Solidarność w kontekście społecznym oznacza poczucie przynależności, współczucia; wyraża się w działaniu niesienia pomocy lub współdziałaniu, czy nawet pewnej skłonności, gotowości do działania. Pierre Leroux zastąpił ludzkim solidarietas, chrześcijańskie caritas. Możemy więc mówić o ewolucji: od pojęcia prawnego, określającego ściśle ustalone, wzajemne zobowiązania, do pojęcia, które oznacza miłość rodzaju ludzkiego. Solidarność chrześcijańska nie jest tylko cnotą, ale pomimo ludzkich ograniczeń, przede wszystkim „wyrazem natury Kościoła”. Wyraża bowiem postawę, naśladującą Tego, który dla chrześcijan stanowi istotny punkt odniesienia. Jest to pojęcie na tyle złożone oraz aktualne, że wymaga - jak nigdy dotąd - rzetelnego i systematycznego namysłu naukowego.                    

Upamiętniając jubileusz 40-lecia Solidarności, mający miejsce w 2020 r. proponujemy interdyscyplinarną konferencję naukową, w ramach której zastanowimy się nad kwestiami teoretycznymi oraz praktycznymi dotyczącymi pojęcia solidarności. Zapraszamy zaangażowanych doktorantów, młodych naukowców oraz doświadczonych specjalistów do naukowej wymiany myśli i stanowisk na temat pojęcia solidarności w zakresie filozofii, etyki, socjologii, psychologii czy również teologii. Zapraszamy również do stawiania pytań: Jak daleko sięgają granice solidarności? Czy idea ta stanowi genetyczne podwaliny tożsamości narodowej, czy też globalnej? Czy na jej gruncie można tworzyć projekty, zmieniające świat? Gdzie jest granica pomiędzy wolnością i asertywnością a zobowiązaniem solidarnościowym w przypadku konfliktu interesów/wartości? Czy można mówić o solidarności w złej lub dobrej sprawie; czy wreszcie – na czym może lub nie powinna polegać solidarność wobec interesów słabszego, wykluczonego? Oprócz powyższych propozycji zapraszamy gorąco do tworzenia własnych, istotnych i oryginalnych ujęć tematu głównego planowanej konferencji.                                                                                                    

 

Zapraszamy do udziału zarówno czynnego, jak i biernego, oraz w obu przypadkach do dyskusji. Planujemy jak co roku udokumentować wydarzenie konferencyjne interdyscyplinarną, wieloautorską, recenzowaną monografią naukową. Języki konferencji: polski i angielski.         

Data konferencji – 19-20.05.2021 r.

Planowany czas wystąpienia: 20 minut.

Termin nadsyłania artykułów do planowanej monografii – 30.06.2021 r.

Patronat honorowy - Metropolita Krakowski Abp Prof. Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII Piotr Duda, Przewodniczgcy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność"

Współorganizatorzy – Województwo Małopolskie, Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

 

PARTNERZY

 

Ogłoszenia

Zmienił się skład Zarządu Koła Naukowego TRADITIO

Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej Nr 12 2021 jest publikowane w wersji audiobooka

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022